Aligator Club - Regulamin

Regulamin Aligator Club

1. Postanowienia ogólne

1.1 Regulamin określa warunki uczestnictwa w programie Aligator Club , zwanego w dalszej części Klubem.

1.2. Organizatorem Klubu jest sieć sklepów zoologicznych ALIGATOR nr NIP 556-158-85-59

1.3. Klient przystępuje do Klubu poprzez: wypełnienie formularza klubowego w każdym ze sklepów zoologicznych ALIGATOR i przekazanie niezbędnych danych sprzedawcy. Z momentem przystąpienia do Klubu Klient staje się Klubowiczem.

1.4. Zasady uczestnictwa w Klubie reguluje niniejszy Regulamin, który zostanie zamieszczony na stronie www.aligator.net.pl oraz będzie dostępny w sklepach.

1.5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w każdym momencie istnienia Klubu, z zastrzeżeniem jednak, że wprowadzane zmiany nie będą powodowały uszczuplenia praw nabytych przez Klubowiczów. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.aligator.net.pl oraz w sklepach zoologicznych Aligator.


2. Zasady Klubu

2.1. Aligator Club to specjalny program lojalnościowy przeznaczony dla klientów sklepów Centrum Zoologiczne ALIGATOR , którzy  wyrazili zgodę  na otrzymywanie informacji handlowych (newsletter)

2.2. Klubowicz dokonując zakupów w sklepach ALIGATOR gromadzi premię kwotową w wysokości stanowiącej równowartość 5% wartości dokonywanych zakupów, lub po dokonaniu zakupów na kwotę przekraczającą 1000,00 zł w ciągu 180dni - 10% wartości dokonywanych zakupów, która może zostać wykorzystana na zasadach określonych poniżej (dalej: „Premia"). Uczestnictwo w Klubie umożliwia korzystanie z dodatkowych promocji i ofert specjalnych.

2.3. Aby przystąpić do Aligator Club należy: wypełnić formularz rejestracji dostępny w Sklepach i wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych.

2.4. Uczestnikami Aligator Club mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.

2.5. Konto Klubowicza, który potwierdził chęć korzystania z programu rabatowego Aligator Club powinno posiadać wymagane dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) oraz dodatkowe informacje dotyczące posiadanego zwierzęcia i najczęściej odwiedzanego sklepu.

2.6. Klubowicz, który zapisze się do Klubu otrzymuje od Organizatora Kartę Klubu (zwana dalej Kartą) umożliwiającą jego identyfikację podczas zakupów


3. Zasady naliczania i wykorzystywania rabatu w programie rabatowym ALIGATOR CLUB

3.1. Klubowiczom  korzystającym z programu premiowego , naliczana jest Premia kwotowa w wysokości równowartości 5% od wartości każdego dokonanego zakupu w Sklepach Aligator. Jeżeli Klient w ciągu 180 dni dokona zakupów w sklepach Centrum Zoologiczne ALIGATOR na kwotę przekraczającą 1000,00 zł Premia wzrasta do wysokości równowartości 10% od wartości zakupów .Jeżeli w ciągu kolejnych 180 dni licząc od dnia bieżącego wartość zakupów spadnie poniżej wartości 1000,oo zł wartość premii kwotowej wraca do równowartości 5% dokonanych zakupów. Program nasz w szczególny sposób docenia klientów robiących regularnie duże zakupy w naszych sklepach.

Premia nie jest naliczana od artykułów promocyjnych w myśl zasady, że promocje i programy nie łączą się. Wykorzystanie Premii następuje na zasadach określonych poniżej. Premia nie podlega zamianie na gotówkę. Premia kwotowa jest wyliczana, a następnie zaokrąglana matematycznie do pełnych złotówek.

3.2. Naliczona Premia może zostać wykorzystana podczas kolejnych zakupów tylko i wyłącznie przy zakupie towarów nieprzecenionych i nie objętych promocjami lub rabatami, po upływie 24 godzin od dokonania transakcji. Premia zostaje wykorzystana w formie rabatu od dokonywanych zakupów, z zastrzeżeniem, że rabat zostaje naliczony jedynie od towarów nieprzecenionych i nie objętych promocjami.

3.3. Premię  z danej transakcji zakupowej Klubowicz może wykorzystać w okresie do 180 dni. Po upływie ww. terminu Premia naliczona z danej transakcji zostaje skasowana, co nie wpływa jednak na Premie naliczone z późniejszych transakcji.

3.4. Wszelkie informacje na temat stanu konta Klubowicza i naliczonej Premii są dostępne w zakładce Aligator Club na stronie internetowej www.aligator.net.pl po upływie 24 godzin od dokonania transakcji.

3.5. Klubowicz weryfikowany jest na podstawie posiadanej Karty Klubowej. W przypadku braku karty premia nie może być naliczona.

3.6. W przypadku zwrotu towaru z transakcji, w której nastąpiło wykorzystanie Premii (tym w przypadku uznania reklamacji złożonej przez Klubowicza poprzez zwrot należności uiszczonej za towar), konto Klubowicza zostaje ponownie uznane wartością Premii przypadającą na zwracany towar.

3.7. W przypadku zwrotu towaru z transakcji w ramach, której naliczono Premię na koncie danego Klubowicza (tym w przypadku uznania reklamacji złożonej przez Klubowicza poprzez zwrot należności uiszczonej za towar), naliczona Premia zostanie pomniejszona o wartość wynikającą z wartości zwracanego towaru.

3.8. Program Klubu nie łączy się z innymi promocjami, programami lojalnościowymi i partnerskimi dostępnymi w sklepach Aligator i nie jest możliwe korzystanie z różnych programów podczas jednej transakcji. 3.9. Aby wykorzystać Premię  Klubowicz przed zrealizowaniem zakupu musi zgłosić sprzedawcy fakt bycia Klubowiczem i chęć skorzystania z Aligator Club.

3.10. Organizator zastrzega sobie możliwość czasowej zmiany wysokości  naliczanej Premii,  w szczególności poprzez jej podwyższenie. Zmiana wysokości Premii nie będzie powodowała uszczuplenia praw nabytych przez Klubowiczów.

3.11. Jeżeli Premia  na koncie Klubowicza została naliczona lub wykorzystana niezgodnie z Regulaminem, Organizator będzie uprawniony do unieważnienia  części lub całości naliczonej Premii,  o czym Klubowicz zostanie poinformowany.

3.12. Dla członków Klubu organizowane będą tymczasowe promocje (np. zwielokrotnienie punktów, dodatkowych gratisów do zakupów itd.). Szczegóły ofert czasowych (czas obowiązywania i zasady) komunikowane będą na stronie www.aligator.net.pl


4. Karta Klubu

4.1. Karta Klubu wydawana jest dla klientów sklepów Centrum Zoologiczne ALIGATOR i jest narzędziem identyfikującym Klubowicza.

4.2. Karta nie jest kartą płatniczą. Karta jest własnością Organizatora i nie podlega zbyciu.

4.3. Karta jest kartą rabatową, do której przypisane są przywileje wynikające z członkostwa w Klubie.

4.4. Karta wydawana jest Klubowiczowi bez pobierania z tego tytułu opłaty.

4.5.Formularz rejestracyjny powinien zostać wypełniony w sposób kompletny, czytelny, zgodny z prawdą i przekazany pracownikowi sklepu Organizator zaakceptuje tylko taki formularz rejestracyjny, który został prawidłowo wypełniony i zawiera wszystkie wymagane dane, w tym zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z Klubem i zgodę na przesyłanie informacji handlowych, potwierdzone własnoręcznym podpisem.

4.6. W przypadku utraty Karty Organizator nie ma możliwości identyfikacji Klubowicza, w związku z czym zostanie mu wydana nowa karta klubowa, a zgromadzone środki zostaną skasowane po upływie 180 dni od ich naliczenia.

4.7. Karta wydawana jest  na czas nieokreślony.


5. Dane osobowe

5.1. Dane osobowe Klienta podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z póz. zm.). Administratorem danych jest Organizator.

5.2. W formularzu rejestracyjnym Klient wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora oraz podmioty współpracujące z Organizatorem w celach związanych z Klubem, przez umieszczenie na nim swojego podpisu. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w Aligator Club .

5.3. Członek Klubu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich aktualizowania i poprawiania. Członek Klubu ma prawo w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zażądać ich usunięcia przez Organizatora.

5.4. Członek Klubu jest zobowiązany powiadomić Organizatora, o każdej zmianie swoich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym. W przypadku braku takiego zawiadomienia, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak informacji o aktualnych promocjach przeznaczonych dla Uczestników Klubu, o ile brak powiadomienia dotyczy tych danych osobowych, które są niezbędne do przekazania takich informacji.

5.5. Klubowicz może zostać wykluczony z Klubu w przypadku, gdy:

- naruszył Regulamin i nie zaprzestał dokonywania naruszeń pomimo wezwania pocztą elektroniczną z wyznaczeniem dodatkowego 7 dniowego terminu na zaprzestanie naruszeń,
- wycofał zgodę na przetwarzanie danych osobowych i na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną.

O wykluczeniu z Klubu użytkownik jest informowany niezwłocznie pocztą elektroniczną.


6. Zamknięcie Klubu. Rezygnacja z uczestnictwa w Klubie.

6.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia Klubu w każdym momencie jego trwania, z zastrzeżeniem jednak poszanowania praw nabytych przez Klubowiczów.

6.2. W przypadku zamknięcia lub zawieszenia Klubu na wszystkich Kartach i kontach klubowiczów zostaje zablokowana możliwość naliczania Premii, co nie narusza uprawnienia Klubowicza do wykorzystania naliczonej na jego koncie Premii w terminie do 180 dni od dokonania poszczególnych transakcji.

6.3. W przypadku zamknięcia lub zawieszenia Klubu Organizator jest zobowiązany do umieszczenia odpowiedniej informacji na stronie internetowej www.aligator.net.pl sklepach Aligator oraz powiadomienia Klubowiczów w formie mailowej, wiadomości sms lub innej, wybranej przez Organizatora.

6.4. Fakt zamknięcia lub zawieszenia Klubu  przez Organizatora nie uprawnia Klubowicza do dochodzenia w stosunku do Organizatora wypłaty Premii w gotówce.

6.5. Rezygnacja z uczestnictwa w Klubie następuje poprzez cofnięcie zgody na otrzymanie informacji handlowych (newsletter) lub na żądanie Klienta wyrażone w każdym ze sklepów.

7. Postanowienia końcowe. Procedura reklamacyjna

7.1. Klubowicz jest uprawniony do złożenia reklamacji w związku z wykonywaniem postanowień Regulaminu, w szczególności w zakresie przyznanej Premii lub realizacji rabatu. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie 30 dni od zajścia okoliczności uzasadniających jej złożenie. Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą, kurierem, złożona osobiście w każdym ze sklepów lub przesłana mailem na: biuro@aligator.net.pl

7.2. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisu prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.).

7.3. Wszelkie spory powstałe w związku ze stosowaniem Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

7.4. Treść Regulaminu jest udostępniona wszystkim Klubowiczom na stronie internetowej www.aligator.net.pl oraz w sklepach Centrum Zoologiczne Aligator .

7.5. Niniejszy Regulamin uważa się za zaakceptowany przez Uczestnika przez złożenie przez niego podpisu na formularzu rejestracyjnym.

Newsletter

Podaj proszę swój adres email, a powiadomimy Cię o wszelkich nowościach.

WSPANIALE!

Dostawa do domu!

Sprawdź warunki.

zobacz szczegóły