Regulamin sklepów stacjonarnych Aligator ZOO

REGULAMIN OBOWIĄZUJE OD DNIA 01.01.2022

Ogólne warunki korzystania ze Sklepów Stacjonarnych Aligator ZOO

Właścicielem sklepu jest firma FHU „Alaska” Izabela Jędrzejczak z siedzibą w 62-002 Suchy Las,
ul. Zakole 2, NIP 556-158-85-59, REGON 631118693

Adres do korespondencji:  FHU ALASKA, 60-689 Poznań, ul. Obornicka 330

I. DEFINICJE

1. Klient to osoba fizyczna, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub pod warunkiem posiadania zgody przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, na której rzecz przepisy prawa powszechnie obowiązującego przyznają zdolność prawną, która zawiera ze sprzedawcą umowę kupna.
2. Regulamin to niniejsze warunki umowne, których przedmiot stanowi świadczenie usług i warunki sprzedaży w Sklepach stacjonarnych przez Sprzedawcę na rzecz Klientów.
3. Sklep stacjonarny to punkt sprzedażowy, w którym Klient może osobiście zakupić towar.
4. Towar to rzecz zaprezentowana w obszarze Sklepu stacjonarnego przez Sprzedawcę w celu sprzedaży.
5. Sprzedaż to usługa sprzedaży Towarów, świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, której przedmiot stanowi zobowiązanie Sprzedawcy do przeniesienia na Klienta własności Towarów i ich wydania oraz zobowiązanie Klienta do odebrania Towarów i zapłaty Sprzedawcy oznaczonej ceny.
6. Sprzedawca to osoba fizyczna lub osoba prawna pracując w sklepie Aligator ZOO, która sprzedaje towary lub usługi.
7. Karta podarunkowa to elektroniczny bon towarowy wydany na okaziciela, upoważniający do jednokrotnego lub wielokrotnego dokonywania zakupów w sklepach Aligator ZOO, w zakresie ustalonego na Karcie Podarunkowej limitu kwotowego.

II. ZAWARCIE UMOWY

Umowę kupna–sprzedaży dowolnych towarów i/lub usług oferowanych w sklepach stacjonarnych  Aligator ZOO uznaje się za zawartą między sklepem a Klientem, dopiero po dokonaniu przez klienta płatności za towar i/lub usługę.

Przystępując do umowy Klient akceptuje poniższy regulamin.

III. ZWROT i WYMIANA TOWARU

1. Klient ma prawo do zwrotu pełnowartościowego towaru w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia zakupu.
2. Zwrot zapłaconej kwoty za towar dokonywany jest wyłącznie na kartę podarunkową.
3. Podstawą przyjęcia zwrotu towarów jest dokument potwierdzający zakup towaru w danym sklepie – np. paragon, potwierdzenie z karty, potwierdzenie transakcji z banku kupującego, faktura.
4. Klienci mogą dokonać zwrotu towarów pełnowartościowych tylko w sklepie Aligator ZOO, w którym zwracany lub wymieniany towar został zakupiony.
5. Zwrotem oraz wymianą objęte są towary sprzedawane w sklepach Aligator ZOO za wyjątkiem:

 • żywych zwierząt,
 • preparatów ochronnych, insektobójczych, przeciwpasożytniczych,
 • kosmetyków i chemicznych środków pielęgnacyjnych,  
 • suplementów diety.

6. Zwrotu towaru pełnowartościowego można dokonać po spełnieniu łącznie wszystkich poniższych warunków:

 • Klient posiada dokument potwierdzający zakup towaru w danym sklepie,
 • zwracany towar jest w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu,
 • zwracany towar nie posiada śladów użytkowania,
 • zwracany towar jest kompletny,
 • zwracany towar posiada oryginalne metki (dotyczy towarów, które posiadają metki).

7. Za zwrócony towar Klient otrzymuje jego równowartość na kartę podarunkową.
Karta podarunkowa ważna jest 24 miesiące od daty wydania.

8. Jeśli Klient zgłasza chęć wymiany towaru pełnowartościowego, a produkt spełnia warunki z punktu 6, można dokonać wymiany produktu na inny dostępny w sklepie o tej samej lub większej wartości. Jeśli wartość wymienianego towaru jest wyższa, Klient zobligowany jest do dopłacenia różnicy. Wymianie nie podlegają towary wskazane w punkcie 5.
9. Do każdego zwrotu oraz wymiany sporządzony zostanie wewnętrzny FORMULARZ ZWROTU TOWARU, wypełniany przez Sprzedawcę,  podpisany przez Klienta oraz pracownika sklepu Aligator ZOO. 
10. Pisemne uwagi dotyczące zwrotu lub wymiany prosimy kierować do Biura na adres e-mail: biuro@aligator.net.pl 

IV. REKLAMACJE TOWARÓW NIEPEŁNOWARTOŚCIOWYCH ( RĘKOJMIA/GWRANCJA)

1. Klient może dokonać reklamacji towarów niepełnowartościowych (wadliwych) tylko w tym sklepie Aligator ZOO, w którym reklamowany towar został zakupiony.
2. Reklamacja powinna zostać przyjęta i spisana na wewnętrznym  FORMULARZU ZGŁOSZENIA REKLAMACJI w sklepie. Druk wypełnia Sprzedawca, podpisuje Klient oraz pracownik sklepu Aligator ZOO. Oryginał formularza zgłoszenia reklamacji pozostaje w sklepie natomiast klient otrzymuje kopię dokumentu.
3. W celu rozpatrywania reklamacji konieczne jest dostarczenie przez Klienta wadliwego produktu do sprzedawcy oraz przedłożenie dokumentu potwierdzającego zakup – w szczególności paragonu (oryginału lub kopii), faktury VAT.
4. Klient ma prawo złożyć reklamację na artykuły zakupione w sieci sklepów Aligator ZOO na podstawie rękojmi (na wszystkie artykuły oprócz wymienionych w pkt II ppkt 5) lub na podstawie gwarancji jeżeli towar posiada dokument gwarancyjny.
5. W przypadku reklamacji Klient powinien wskazać: podstawę reklamacji (rękojmia/gwarancja), imię i nazwisko, dane kontaktowe, datę zakupu, cenę zakupu, nazwę produktu, opis wady, datę/czas ujawnienia wady, swoje żądanie. Podane wymogi mają formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady produktów zgodnie z regulacjami wskazanymi w Kodeksie cywilnym, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
7. W przypadku reklamowania towaru niepełnowartościowego/wadliwego na podstawie rękojmi możliwe jest zgłoszenie przez Klienta żądania:

 • naprawy,
 • wymiany,
 • zwrotu gotówki,
 • obniżenia ceny.

8. Klient ma prawo złożyć reklamację na podstawie rękojmi, jeżeli wada fizyczna produktu zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania produktu Klientowi.
9. Składając reklamację Klient powinien przedłożyć dowód zakupu reklamowanego produktu, np. paragon (oryginał lub kopia), faktura VAT, oświadczenie Klienta.
10. Reklamacje na podstawie gwarancji mogą być składane u gwaranta lub w sklepie, w terminie wskazanym w dokumencie gwarancyjnym.
11. W przypadku reklamowania towaru wadliwego na podstawie gwarancji, to gwarant decyduje o sposobie rozpatrzenia reklamacji. 
12. Klient ma prawo złożyć reklamację na podstawie gwarancji w terminie wskazanym w dokumencie gwarancyjnym (termin gwarancji określa gwarant). Karta gwarancyjna może być integralną częścią instrukcji obsługi lub oddzielnym dokumentem.

V.   ZAKUP ZWIERZĄT

1. Klient przed nabyciem zwierzęcia dokonuje razem ze Sprzedawcą oględzin wybranych  osobników.
2. Decydując się na nabycie wybranego osobnika Klient potwierdza, że zwierzę w momencie zakupu jest w dobrej kondycji i nie ma widocznych oznak choroby.
3. Jeżeli w ciągu 24 godzin od zakupu wystąpią niepokojące objawy dotyczące zdrowia zwierzęcia, Klient zobowiązany jest zgłosić ten fakt telefonicznie lub mailowo na adres danego sklepu (telefony i adresy sklepów znajdują się na stronie http://www.aligator.net.pl) 
Pracownik sklepu Aligator ZOO ustali z Klientem indywidualnie dalsze postępowanie, w tym możliwość zwrotu lub wymiany zwierzęcia wymagającego opieki weterynaryjnej.
Warunkiem koniecznym do zwrotu lub wymiany jest poinformowanie sklepu w ciągu 24 godzin lub w najbliższy dzień roboczy.

4. Kierując się dobrem zwierząt Sprzedawca ma prawo odmówić sprzedaży zwierząt:

 • wymagających specjalistycznej opieki, np. w czasie ciąży, połogu, choroby,
 • osobom poniżej 18 roku życia,
 • osobom pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających.

5. Odpowiedzialność za zwierzę przechodzi ze Sklepu stacjonarnego na Klienta w momencie zawarcia Umowy kupna.

VI. AKCJA ALIGATOR ZOO ADOPTUJESZ ZYSKUJESZ!

1. Akcja kierowana jest do osób fizycznych, które podpisały umowę adopcyjną z wybranymi schroniskami i stowarzyszeniami dla zwierząt, oznaczonych przez sklepy zoologiczne Aligator ZOO dedykowanymi ulotkami i banerami ADOPTUJESZ ZYSKUJESZ! w wybranych miastach. 
2. Uczestnik akcji, po okazaniu oryginału umowy adopcyjnej zawartej w schroniskach biorących udział w akcji, w stacjonarnym sklepie Aligator ZOO otrzymuje:

 • jednorazowy rabat w wysokości 30% na cały asortyment oferowany w sklepach stacjonarnych Aligator ZOO;
 • kartę stałego klienta uprawniającą do zniżki przy kolejnych zakupach;
 • fachowe porady, także telefoniczne i mailowe.

3. Jedna umowa adopcyjna upoważnia do jednorazowego rabatu 30% na cały asortyment (rabat nie łączy się z innymi promocjami i przecenionymi już produktami). Kolejne zakupy odbywają się na zasadach obowiązujących posiadaczy kart stałego klienta.
4. Akcja obowiązuje do odwołania. Lista współpracujących schronisk i fundacji może zostać zmieniona.

Newsletter

Podaj swój adres email, a powiadomimy Cię o wszelkich nowościach.

WSPANIALE!

Dostawa do domu!

Sprawdź warunki.

zobacz szczegóły