Aktualności

24.05.2022

Regulamin Promocji Aligator ZOO Galeria Pomorska Bydgoszcz

Promocja obowiązuje tylko w Aligator ZOO Galeria Pomorska Bydgoszcz do 26.06.2022. 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Organizatorem Promocji jest firma FHU Alaska Izabela Jędrzejczak z siedzibą w ul. Zakole 2, 62-002 Suchy Las, NIP: 556-158-85-59. (zwany dalej „Organizatorem”).

2. Promocja nie jest stworzona, administrowana ani sponsorowana przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją Promocji na łamach serwisu.

4. Promocja dotyczy tylko sklepu Aligator ZOO zlokalizowanego w Galerii Pomorskiej, w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 141 (zwany dalej „Sklepem stacjonarnym”).

5. Promocja jest prowadzona w kampanii reklamowej Facebook Ads na stronie https://www.facebook.com/aligator.zoo/ (zwanej dalej “Fanpage”).

6. Regulamin Promocji dostępny jest w Sklepie stacjonarnym oraz na stronie https://aligator.net.pl/aktualnosci  

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.

2. Udział w Promocji oznacza zgodę na dostęp do publicznych informacji udostępnianych w Profil oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika Promocji.

3. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest:

a. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,

b. podanie przed dokonaniem płatności w Sklepie stacjonarnym hasła, które wyświetliło się w poście reklamowym Fanpage’a na platformie Facebook lub Instagram, uprawniającego do otrzymania zniżki -25% na przysmaki i akcesoria dostępne w Sklepie stacjonarnym.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 3. MIEJSCE, CZAS I ZASADY PROMOCJI

1. Czas trwania Promocji: od 25.05.2022 – 26.06.2022.

2. Promocja dostępna jest w formie posta reklamowego tzw. dark post (zwanej dalej “Reklamą”). wyświetlanego lokalnie w Bydgoszczy na portalu społecznościowym Facebook oraz Instagram z profili Organizatora.

3. Promocja obowiązuje tylko w Sklepie stacjonarnym (określonym w § 1) i możliwa jest do realizacji po podaniu przez Uczestnika, przed dokonaniem płatności, hasła znajdującego się w Reklamie.

4. Hasło rabatowe znajdujące się w Reklamie, upoważnia Uczestnika do 25% rabatu na przysmaki i akcesoria  dla dowolnego gatunku zwierzęcia dostępnego w Sklepie stacjonarnym.

5. Promocja nie łączy się z innymi obowiązującymi w danym czasie w Sklepie stacjonarnym.

§ 4. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Promocji uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Promocji, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia skorzystania z Promocji.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana wiadomością e-mail na adres Organizatora: biuro@aligator.net.pl z dopiskiem “Promocja na Facebooku – Aligator ZOO Bydgoszcz”.

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 14 dni.

 § 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Promocji będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Promocji w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

Newsletter

Podaj swój adres email, a powiadomimy Cię o wszelkich nowościach.

WSPANIALE!

Dostawa do domu!

Sprawdź warunki.

zobacz szczegóły