Aktualności

09.06.2022

Regulamin konkursu “Wakacje z pupilem w Aligator ZOO - Galeria Warmińska, Olsztyn”

Regulamin konkursu “Wakacje z pupilem w Aligator ZOO - Galeria Warmińska, Olsztyn”

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest firma FHU Alaska Izabela Jędrzejczak z siedzibą w ul. Zakole 2, 62-002 Suchy Las, NIP: 556-158-85-59.
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

II. Warunki uczestnictwa

1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie
Facebook.

3. Warunkiem udziału w konkursie jest polubienie fanpage’a Aligator ZOO Sklep Zoologiczny i przesłanie zadania konkursowego.
4. Konkurs trwa od 09.06.2022 do 30.06.2022, do końca dnia.
5. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby odpowiedzialne za organizację Konkursu, a także pracownicy lub współpracownicy Organizatora Konkursu oraz osoby wchodzące w skład Jury Konkursu, w tym członkowie ich rodzin małżonek/małżonka, zstępni, wstępni, rodzeństwo, przysposobieni, przysposabiający).
6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do: 05.07.2022 r. za pośrednictwem fanpage’a Aligator ZOO Sklep Zoologiczny.
7. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/aligator.zoo

III. Zadanie konkursowe

1. Zadanie konkursowe polega na:
a. polubieniu fanpage’a Aligator ZOO Sklep Zoologiczny https://www.facebook.com/aligator.zoo
b. zamieszczeniu zdjęcia swojego pupila spędzającego czas na wakacjach i dokończenie zdania w komentarz pod wysyłanym zdjęciem: “Ulubiony sposób na spędzanie wakacji mojego pupila to... “ pod postem konkursowym na fanpage’u Aligator ZOO Sklep Zoologiczny
2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję odpowiedzi konkursowej.
3. Najciekawsza i pasująca do tematu zadania praca konkursowa zostanie wybrana w trakcie głosowania Jury składającego się z pracowników Organizatora.
4. Spośród zgłoszonych prac konkursowych, Jury Konkursowe - w skład, którego wchodzą: Aleksandra Felke, Ewelina Ograbisz, Zuzanna Broniarz, wyłoni 3 (trzech) zwycięzców, którzy otrzymają Nagrody.
5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej na portalu Facebook, poprzez post z wynikami konkursu.
6. W celu odbioru Nagrody, Zwycięzcy muszą za pośrednictwem wiadomości prywatnej skontaktować się z Aligator ZOO Sklep Zoologiczny (https://www.facebook.com/aligator.zoo)
Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.
7. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie.

IV. Nagroda

1. Nagrody w konkursie:
- miejsce I - Karta Podarunkowa do wykorzystania w sklepie Aligator ZOO o wartości 150 zł brutto
- miejsce II - Karta Podarunkowa do wykorzystania w sklepie Aligator ZOO o wartości  100 zł brutto
- miejsce III - Karta Podarunkowa do wykorzystania w sklepie Aligator ZOO o wartości  50 zł brutto
2. Odbiór nagród przez Zwycięzców jest osobisty i będzie możliwy po ogłoszeniu wyników konkursu na fanpage’u w Aligator ZOO w Galerii Warmińskiej w Olsztynie.
3. Nagrody będą wydawane na podstawie specjalnego kodu, podanego Zwycięzcom w wiadomości prywatnej na Facebooku.
4. Nagrodę należy odebrać najpóźniej do dnia 31.08.2022, po tym czasie Nagroda traci ważność.
5. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage’u.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
8. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu. 

V. Obowiązek informacyjny

1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu oraz wyłonienia Zwycięzcy i wydania Nagrody, a także rozliczenia podatkowego i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku Aligator ZOO Sklep Zoologiczny.
2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy, a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

VI. Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage Aligator ZOO Sklep Zoologiczny.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysłane prace, których nie otrzyma z powodów technicznych, czy organizacyjnych.
5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2020, poz. 2094 z późn. zm.).

Newsletter

Podaj swój adres email, a powiadomimy Cię o wszelkich nowościach.

WSPANIALE!

Dostawa do domu!

Sprawdź warunki.

zobacz szczegóły