Aktualności

24.11.2022

Regulamin promocji "Black Week 2022"

Regulamin promocji z okazji Black Friday 2022

Regulamin promocji „Black Week 2022”

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Promocji jest firma FHU Alaska Izabela Jędrzejczak z siedzibą w ul. Zakole 2, 62-002 Suchy Las, NIP: 556-158-85-59. (zwany dalej „Organizatorem”).

2. Sprzedaż promocyjna organizowana jest przez Organizatora w oparciu o niniejszy Regulamin i prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sklepach stacjonarnych Organizatora.

4. Promocja dotyczy sklepów stacjonarnych Aligator ZOO zlokalizowanych w Bydgoszczy: Galeria Pomorska oraz CH Rondo, w Grudziądzu: Galeria Grudziądzka, w Olsztynie: Auchan, CH Viktor, Galeria Warmińska, w Ostrowie Wielkopolskim: Galeria Ostrovia, w Piotrkowie Trybunalskim: Focus Mall, Skwer handlowy „tuż, tuż” i w Poznaniu: Plaza (zwanymi dalej „Sklepem stacjonarnym”).

5. Sprzedaż promocyjna będzie prowadzona pod nazwą „2+1 GRATIS - przysmaki lub akcesoria dla pupila” (zwaną dalej Promocją), w ramach której przeprowadzona zostanie sprzedaż przysmaków lub akcesoriów dla zwierząt o obniżonej, rabatowanej cenie na zasadach określonych w §4 Regulaminu.

6. Regulamin Promocji dostępny jest w Sklepie stacjonarnym oraz na stronie https://aligator.net.pl/aktualnosci 

 

§ 2. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

a. REGULAMIN - oznacza niniejszy regulamin.

b. UCZESTNIK - osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego oraz spełniająca opisane w niniejszym Regulaminie warunki uczestnictwa w Promocji.

c. SKLEP STACJONARNY – lokal użyteczności publicznej, obiekt handlowy należący do Organizatora przeznaczony do detalicznej sprzedaży towarów – spis Sklepów stacjonarnych biorących udział znajduje się w § 1. Pkt. 4.

 

§ 3. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.

2. Wzięcie udziału w Promocji oznacza: (1) zgodę Uczestnika na wszystkie warunki promocji określone niniejszym regulaminem (2) potwierdzenie spełnienia warunków uprawniających do wzięcia udziału w promocji.

 

§ 4. ZASADY PROMOCJI

1. Promocji trwa w dniach 25.11.2022 i 26.11.2022.

2. Promocja dotyczy przysmaków dla: psów, kotów, królików, małych gryzoni oraz akcesoriów dla zwierząt domowych, takich jak: psy, koty, króliki, małe gryzonie, gady, ptaki egzotyczne, ryby akwariowe, dalej zwanych Produktami promocyjnymi.

3. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest dokonanie zakupu 3 (trzech) sztuk przysmaków lub 3 (trzech) sztuk akcesoriów dla tego samego rodzaju zwierzęcia (określonych w §4 pkt. 2.) w terminie obowiązywania Promocji, w ramach tej samej transakcji.

4. Organizator postanawia, iż w przypadku nabycia w ramach jednorazowych zakupów w okresie trwania Promocji przez Uczestnika Promocji dwóch sztuk dowolnie przez Niego wybranych przysmaków lub akcesoriów dla zwierząt (określonych w §4 pkt. 2.), Uczestnik Promocji będzie uprawniony do nabycia trzeciej sztuki za 1 grosz (0,01 zł).

5. Jeżeli w ramach jednej transakcji zakupione zostaną Produkty promocyjne w liczbie będącej wielokrotnością liczby 3 - liczba najtańszych Produktów promocyjnych nabywanych w ramach tej transakcji, których cena zostanie obniżona do kwoty 1 grosza (0,01 zł), będzie odpowiadać liczbie naturalnej będącej ilorazem ilości nabywanych produktów i liczby 3 (przy czym jeżeli wartość uzyskana w wyniku dzielenia ilości nabywanych produktów przez liczbę 3 będzie liczbą ułamkową liczbę tą zaokrągla się w dół do liczby naturalnej).

Przykłady:

·        przy zakupie 3, 4 lub 5 Produktów promocyjnych, cena tylko jednego, najtańszego spośród nich zostanie zmniejszona do 1 grosza (0,01 zł);

·        przy zakupie 6, 7 lub 8 Produktów promocyjnych, cena dwóch najtańszych spośród nich zostanie obniżona do 1 grosza (0,01 zł) za każdy z tych dwóch najtańszych Produktów promocyjnych.

6. Organizator dopuszcza zakup w ramach jednej transakcji 3 (trzech) Produktów promocyjnych z obu kategorii, jeżeli zostanie zachowana ilość produktów upoważniająca do uzyskania rabatu w ramach tej samej kategorii i jednego rodzaju zwierzęcia, jeżeli spełniają jeden z poniższych punktów:

a.       Ten sam rodzaj zwierzęcia: Uczestnik w ramach jednej transakcji dokona zakupu 3 Produktów promocyjnych z kategorii przysmaki dla psa oraz 3 Produktów promocyjnych z kategorii akcesoria dla psa;

b.      Różne rodzaje zwierząt: Uczestnik w ramach jednej transakcji dokona zakupu 3 Produktów promocyjnych z kategorii przysmaki dla kota oraz 3 Produktów promocyjnych z kategorii akcesoria dla królika;

7. Organizator nie dopuszcza możliwości rabatowania 3 (trzech) produktów z różnych kategorii lub dla różnych rodzajów zwierząt w ramach jednej transakcji.

Przykład niedopuszczalnych zestawień:

a.       Ten sam rodzaj zwierzęcia i różne kategorie: Uczestnik w ramach jednej transakcji chce kupić 1 (jeden) Produkt promocyjny z kategorii: akcesoria dla psa oraz 2 (dwa) produkty z kategorii: przysmaki dla psa;

b.      Dwa różne zwierzęta i ta sama kategoria: Uczestnik w ramach jednej transakcji chce kupić 1 (jeden) Produkt promocyjny z kategorii: przysmaki dla psa oraz 2 (dwa) Produkty promocyjne z kategorii: przysmaki dla kota;

c.       Trzy różne zwierzęta i ta sama kategoria: Uczestnik w ramach jednej transakcji chce kupić 1 (jeden) Produkt promocyjny z kategorii: przysmak dla psa,1 (jeden) Produkt promocyjny z kategorii: przysmaki dla kota oraz 1 (jeden) Produkt promocyjny z kategorii: przysmak dla małego gryzonia;

d.      Dwa różne zwierzęta i różne kategoria: Uczestnik w ramach jednej transakcji chce kupić 1 (jeden) Produkt promocyjny z kategorii: przysmaki dla psa oraz 2 (dwa) Produkty promocyjne z kategorii: akcesoria dla kota.

8. Promocja nie łączy się z innymi obowiązującymi w danym czasie w Sklepie stacjonarnym.

 

§ 5. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Promocji uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Promocji, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia skorzystania z Promocji.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana wiadomością e-mail na adres Organizatora: biuro@aligator.net.pl z dopiskiem “Promocja na Black Week 2022”.

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 14 dni.

 

 § 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Promocji będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Prawa i obowiązki związane z Promocją nie mogą być przenoszone na inne podmioty.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego rozstrzygania kwestii spornych związanych z Promocją.

5. Wszelkie materiały promocyjno–reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

Newsletter

Podaj swój adres email, a powiadomimy Cię o wszelkich nowościach.

WSPANIALE!

Dostawa do domu!

Sprawdź warunki.

zobacz szczegóły